top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг у сфері інших видів освіти, перекладу, дослідження кон'юктури ринку, реклами, написання, редагування текстів, інших інформаційних послуг та отримання фінансової допомоги на безповоротній основі.

Фізична особа – підприємець Місюк Наталя Василівна, ЄДРПОУ 3231217901, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку, платник єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, та
 

Будь-яка особа фізична або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) цю пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір про надання послуг (послуг у сфері інших видів освіти, перекладу, досліждення кон'юктури ринку, реклами, інших інформаційних послуг) та отримання фінансової допомоги на безповоротній основі (далі — Договір).

Ця пропозиція укласти договір є публічною пропозицією, необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, в розумінні ст. 641, 642 Цивільного кодексу України та публічним договором приєднання відповідно до ст. 633, 634 ЦК України, розміщеному на офіційному сайті Виконавця (https://tekstom.com), яка є однаковою для всіх споживачів послуг (іноземців, громадян України, осіб без громадянства, юридичних осіб), що є імперативною та не підлягає зміненню за пропозиціями третіх осіб, містить усі істотні умови договору і виражає намір Виконавця вважати себе зобов'язаним надати, передбачені цим Договором послуги якісно і в повному обсязі або прийняти фінансову допомогу на безповоротній основі у разі прийняття цієї пропозиції іншою стороною. Відповідно при замовленні та оплаті послуг Виконавця або наданні фінансової допомоги на безповоротній основі, Замовники приймають умови цього Договору про таке.

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1. Під Акцептування Договору розуміється будь-яка з таких дій:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця;

– оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на Веб-сайті;

– надання Замовником фінансової допомоги на безповоротній основі на веб-сайті Виконавця

1.2. Договір публічної оферти» - цей публічний договір, який розміщений на офіційному сайті https://tekstom.com/

1.3. Послуги – послуга або декілька видів Послуг у сфері освіти, перекладу, дослідження кон'юктури ринку, реклами та інших інформаційних послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі офіційного веб-сайту Виконавця, та відповідають зареєстрованим кодам видів економічної діяльності, які має право здійснювати Виконавець.

1.4. Замовник – сторона цього Договору - будь-яка фізична особа (яка має повну дієздатність), юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала офіційний веб-сайт та акцептувала цей Договір.

1.5. Виконавець - фізична особа – підприємець, яка надає послуги у сфері інших видів освіти, перекладу, досліждення кон'юктури ринку, реклами та інших інформаційних послуг, та реквізити якого зазначено у розділі 16 цього Договору.

1.6. Замовлення – належним чином оформлена заявка Замовника на отримання послуг, яка направляється Виконавцю.

1.7. Веб-сайт – в цьому Договорі розуміється офіційна сторінка за адресою: https://tekstom.com/

1.8. Твори – створений Виконавцем за замовленням Замовника інтелектуальний продукт (текст, дослідження, переклад тощо), який є об'єктом авторського права, та виключні майнові права на який належать Виконавцю.

1.9. Фінансова допомога на безповоротній основі - пожертва, донейт, добровільне без примусу переведення коштів на підтримку Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник доручає надати послуги у сфері освіти, перекладу, дослідження кон'юктури ринку, реклами та інших інформаційних послуг, а Виконавець зобов'язується на умовах, визначених цим Договором, надати такий спектр послуг якісно, своєчасно та в повному обсязі, а Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплатити замовлені Послуги.

2.2. Послуги, які замовляються Замовником деталізуються у Замовленні, форма якого є додатком до цього Договору та розміщена на Веб-сайті.

2.3. Можливість Замовника надати фінансову допомогу Виконавцю на безповоротній основі та внести особистий вклад у професійний розвиток Виконавця. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти пожертву та витратити її на власний розсуд.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Якісно, належним чином та в строки, передбачені Замовленням надавати послуги або приймати фінансову допомогу на безповоротній основі, передбачені цим Договором та деталізовані у Замовленні Виконавця.

3.1.2. Об'єктивно та в повному обсязі інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. вимагати надання документів та інформації, яка необхідна для належного виконання цього Договору шляхом надсилання письмових запитів на контактні електронні адреси Замовника.

3.2.2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору, в тому числі у випадку ненадання та/або несвоєчасного надання документів, інформації, яка необхідні для якісного виконання Замовлення Виконавцем;

3.2.3. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Своєчасно оплатити послуги, які замовлені ним та визначені у Замовленні на умовах цього Договору.

3.3.2. Своєчасно надати всю необхідну інформацію для належного та якісного виконання Замовлення в порядку, передбаченому цим Договором.

3.3.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, які розміщені на офіційному сайті Виконавця.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту.

3.4.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.4.3. За бажанням надати фінансову допомогу Виконавцю на безповоротній основі та внести особистий вклад у професійний розвиток Виконавця.

3.4.4. інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або зробивши Замовлення за формою, яка додається до цього Договору, по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту. Замовник визначає у Замовленні істотні умови послуг, які замовляються, в тому числі, але не виключно строк їх надання, суть, детальний опис технічного завдання тощо.

4.2. Строк оброблення Виконавцем Замовлення становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого робочого дня, який наступає після вихідного.

4.3. Виконавець має право попросити деталізувати Замовлення або провести додаткові зустрічі, он-лайн зустрічі для уточнення деталей та обговорення істотних умов Замовлення.

4.4. Виконавець приступає до надання послуги з моменту оплати Замовлення (згідно п.5.5 цього Договору) і надання всіх необхідних даних і/або документів для виконання Замовлення.

4.5. Одночасно із Замовленням Замовник зобов'язаний надати Виконавцю всі достовірні вихідні дані (інформацію) а також, при потребі, відповідні документи, необхідні для його реалізації.

5. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожної окремої послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту.

5.2. Загальна вартість Договору складається із суми вартості всіх послуг, обраних Замовником Послуг та в разі необхідності включає податки та збори, які необхідно оплатити відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Обробивши Замовлення, надіслане на сайт, електронну пошту або із використанням інших електронних засобів, Виконавець виставляє Замовнику рахунок, в якому визначено загальну вартість замовлених послуг. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі рахунку, виставленого Виконавцем в національній валюті гривні впродовж 3 робочих днів із моменту його отримання.

5.4. Оплата послуг та надання фінансової допомоги на безповоротній основі здійснюється за допомогою платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

5.5. Моментом оплати замовлених послуг вважається час зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, вказаний у рахунку, виставленому на підставі Замовлення та/або у реквізитах цього Договору.

5.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання послуг або надання фінансової допомоги на безповоротній основі за цим Договором (в тому числі, але не виключно, послуги доступу до мережі Інтернет, послуги комісії банків тощо).

 

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ НА БЕЗПОВОРОТНІЙ ОСНОВІ

6.1. Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту та є додатками (невід'ємними частинами) цього Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник має право з'ясувати додатково у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 16 цього Договору.

6.2. По завершенню строку надання послуг, передбаченого у Замовленні, Виконавець надсилає Замовнику Акт наданих послуг у електронній формі на контактну адресу Замовника, визначену у Замовленні разом із звітними документами (текстами тощо), які замовлялись.

6.3. Замовник впродовж 3 (трьох) робочих днів зобов'язаний його підписати та відправити скан-копію (фото-копію) в електронному вигляді Виконавцю на його електронну адресу.

6.4. У випадку відмови Замовника від отримання послуг або по завершенню надання послуг підписати Акт наданих послуг або ігнорування необхідності його підписання, та непред'явлення письмових обґрунтованих претензій щодо якості та обсягу наданих послуг впродовж трьох робочих днів із моменту відправлення Акту наданих послуг Виконавцем на електронну адресу Замовника, послуги вважаються наданими якісно та в повному обсязі у відповідності до Замовлення і Замовник не має жодних претензій до Виконавця.

6.5. Підтвердженням факту отримання Акту наданих послуг Замовника є факт його відправлення на електронну пошту Замовника, що в разі необхідності підтверджується письмовим доказом - прінт-скріном, на якому є можливість ідентифікації пошти Замовника, визначеної у Замовленні.

6.6. Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату послуг на електронну адресу Замовника.

6.7. У випадку, якщо Замовник – юридична особа чи фізична особа-підприємець Сторони в разі необхідності мають права обмінятись оригіналами Актів наданих послуг, про необхідність такого обміну що Замовник зобов'язаний зазначити у Замовленні.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. Замовник має право на повернення грошових коштів за ненадані (повністю або частково) послуги, які були ним оплачені, якщо Договір розірвано з ініціативи Виконавця в односторонньому порядку відповідно до розділу 13 цього Договору.

7.2. Сума повернення при цьому визначається пропорційно обсягу Послуг, що не були надані Замовнику. При цьому факт наданих послуг підтверджується в порядку, визначеному розділом 6 цього Договору.

7.3. Повернення грошових коштів здійснюється Виконавцем протягом 10 робочих днів з моменту розірвання Договору Виконавцем в односторонньому порядку та отримання відповідної заяви Замовника.

7.4. Заява на повернення грошових коштів має містити в обов'язковому порядку такі відомості про рахунок Замовника: номер рахунку, повні прізвище, ім'я та по-батькові власника рахунку, ІПН власника рахунку, МФО та назву банку, підпис Заявника. Заява може бути відправлена на електронну пошту Виконавця, проте при цьому в обов'язковому порядку відправляється оригінал Заяви на офіційну поштову адресу за місцезнаходженням Виконавця.

7.5. Заява на повернення грошових коштів має бути відправлена Замовником не пізніше 10 робочих днів після розірвання Договору, якщо Договір розірвано в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця.

7.6. Повернення грошових коштів, здійснюється на банківський рахунок Замовника, з якого кошти були перераховані Виконавцю чи іншим способом, додатково узгодженим сторонами, протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем оригіналу заяви Замовника.

7.8. Фінансова допомога, надана на безповоротній основі, не підлягає поверненню

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин) або у випадку одностороннього розірвання Договору Виконавцем відповідно до розділу 13 цього Договору.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов'язань згідно з Договором, якщо таке невиконання/неналежне виконання спричинено дією обставин непереборної сили, серед яких пожежі, повені або інші стихійні лиха, страйки, ембарго, епідемії, пандемії (в тому числі, але не виключно коронавірусу (Covid-19)), карантин, війни, військові дії, а також прийняття органами державної та/або місцевої влади рішень, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами цього Договору.

9.2. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна довести наявність таких обставин та їх взаємозв'язок із виконанням цього Договору.

9.3. Сторона, яка знаходиться під впливом обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання таких обставин протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту коли їй стало відомо про такі обставини та підтвердити їх настання довідкою (сертифікатом) відповідного компетентного органу (установи). У випадку невиконання таких вимог Сторона втрачає право посилатись на обставини непереборної сили, як на такі, що звільняють її від відповідальності.

9.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідки (сертифікати), видані Торгово-промисловою палатою України або іншими регіональними торгово-промисловими палатами, а також інші документами, які надаються уповноваженими органами, рішеннями органів державної та місцевої влади та підтверджують виникнення форс-мажорних обставин.

9.5. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов'язань за Договором на період дії таких обставин.

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

10.1. Зміни до цього договору оприлюднюються шляхом розміщення Договору на Веб-сайті.

10.2. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення Виконавцем інформації про ці зміни, або з дати набрання змінами чинності, якщо така дата зазначена в оприлюдненій інформації.

10.3. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, що приєдналися до Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору.

10.4. Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

10.5. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимо.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Уся інформація, отримана Сторонами Договору під час вирішення питань, пов'язаних (прямо чи опосередковано) з предметом цього Договору, інформація, що є закритою для однієї зі Сторін і була відкрита іншій Стороні, є конфіденційною.

11.2. Будь-яка Конфіденційна інформація буде передаватися Стороною іншій Стороні виключно для обмеженого використання з метою виконання Договору.

11.3. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію та не розголошувати її, а також не використовувати проти іншої Сторони, як під час дії Договору, так і після його закінчення, без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Однак положення цього пункту Договору не перешкоджають розголошенню будь-якою зі Сторін інформації, що (а) повинна надаватися органам державної влади згідно з чинним законодавством України або (б) стає надбанням широкого загалу через інші канали незалежно від дій Сторін чи будь-яких їх посадових осіб та уповноважених представників.

11.4. Інформація, отримана Сторонами, не буде вважатися Конфіденційною інформацією, якщо протилежна Сторона зможе документально підтвердити будь-що із наведеного:

11.4.1. інформація була суспільно доступною на дату її розкриття;

11.4.2. інформація стала суспільно доступною після її розкриття, якщо тільки це не є наслідком несанкціонованого розкриття з боку однієї із Сторін;

11.4.3. інформація була відома Стороні до її отримання від іншої Сторони.

11.5. Невиконання зобов'язань щодо збереження статусу конфіденційності, передбачених цим розділом, є підставою для відшкодування збитків, завданих постраждалій Стороні, в повному обсязі.

12. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

12.1. Виключні майнові авторські права на Твори, створені на замовлення Виконавцем, належать Виконавцю і залишаються за ним після завершення наданих послуг, якщо між Сторонами немає інших домовленостей, які підтверджені шляхом підписання ліцензійної угоди на відчуження майнових авторських прав на твір.

12.2. У випадку наявності у Замовника бажання отримати майнові права на створений Виконавцем Твір він зазначає про це у Замовленні і в такому випадку умови відчуження невиключних або виключних майнових прав Виконавця обговорюються окремо і між Сторонами підписується відповідна ліцензійна угода, яка регулює ці питання.

12.3. Немайнові авторські права на створені тексти належать Виконавцю і Замовник при їх використання зобов'язаний зробити посилання на Веб-сайт та зазначити прізвище ім'я по-батькові автора Твору, створеного на замовлення, на його примірниках і за будь-якого публічного використання Твору, якщо це практично можливо.

12.4. Виконавець має право використовувати створені ним тексти та інші замовлені Виконавцем Твори, в тому числі, але не виключно з метою промоції власної підприємницької діяльності, а саме:

12.4.1. шляхом розміщення їх в частині, яка дає повне уявлення у потенційних клієнтів Виконавця про обсяг та якість наданих послуг, на Веб-сайті;

12.4.2. додаванням до власного портфоліо і публічній демонстрації його іншим фізичним та юридичним особам будь-якими засобами та способами;

12.4.3. використанням у рекламній діяльності у друкованих, електронних засобах масової інформації;

12.4.4. розміщенням у каталогах, буклетах, брошурах, які створюються з метою промоції та інформування споживачів та потенційних клієнтів про діяльність Виконавця;

12.4.5. включення Творів або їхніх частин як частини до збірників, антологій, енциклопедій, комп'ютерних програм тощо/

12.4.6. використання Творів у навчальній, науковій діяльності Виконавця.

12.5. Замовник самостійно несе відповідальність за дотримання авторських прав третіх осіб на матеріали, тексти та інші твори, які надаються ним для використання в процесі виконання Замовлення.

12.6. Замовник зобов'язаний очистити права на використання матеріалів, творів, які надаються ним в якості матеріалів для виконання Замовлення Виконавцю та в разі необхідності отримати згоду авторів та третіх осіб, які володіють авторськими чи суміжними правами на такі матеріали (твори).

12.7. У випадку виникнення претензій до Виконавця з приводу порушення авторських прав третіх сторін в період реалізації Замовлення Замовника або після завершення його виконання, якщо такі претензії стосується використання матеріалів, текстів, які були надані Замовником, такі претензії розглядаються за участю Замовника та у випадку їх обґрунтованості відшкодування по ним Замовник здійснює самостійно.

13. ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Дострокове розірвання Договору може мати місце:

13.1.1. за взаємною згодою Сторін, що підтверджується підписаною додатковою угодою про розірвання, якою Сторони обмінюються сканованою версією та направляють оригінали договорів на пошту за адресами Сторін.

13.1.2. у разі односторонньої відмови Виконавця від Договору, якщо для нього виконання Договору стає неможливим з незалежних від нього причин, зумовлених, в тому числі, але не виключно: нетолерантною поведінкою Замовника; необґрунтованими вимогами Замовника, які суперечать чинному законодавству та принципам роботи Виконавця; постійною зміною умов Замовлення; ненаданням необхідних для реалізації Замовлення матеріалів та документів впродовж розумного часу (не менше 1 (одного) місяця); порушенням всіх ділових звичаїв та принципів, які зазвичай висуваються до виконання аналогічних послуг;

13.1.3. у зв'язку із настанням форс-мажорних обставин.

13.2. Про дострокове розірвання Виконавцем Договору останній інформує Замовника за 5 (п'ять) робочих днів до запланового розірвання шляхом надсилання письмового повідомлення на електронну адресу Замовника. Підтвердженням факту отримання такого повідомлення Замовником є факт його відправлення на електронну пошту Замовника, що в разі необхідності підтверджується письмовим доказом - прінт-скріном, на якому є можливість ідентифікації пошти Замовника, визначеної у Замовленні.

 

14. ДІЯ ДОГОВОРУ

14.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати послуг Виконавця та діє до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами відповідно до замовлених в порядку, передбаченому цим Договором послуг.

14.2. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі замовляти Послуги за цим Договором.

15.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

15.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, які достатні для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

15.4. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інших видів освіти, перекладу, дослідження кон'юнктури ринку, реклами та інших інформаційних послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

15.5. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

15.6. Власним акцептуванням Договору Замовник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Виконавцю однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, Замовленні, рахунках, актах наданих послуг та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, рекламних та спеціальних пропозиціях, поширенні інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність на Веб-сайті, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

15.7. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

15.8. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

ВИКОНАВЕЦЬ Фізична особа-підприємець МІСЮК НАТАЛЯ ВАСИЛІВНА Місцезнаходження: ЄДРПОУ 3231217901

Запис у ЄДР № 2 415 000 0000 103802

р/р UA193253210000035709053740853 у ЗАХIДНЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 325321

Телефон: +380 98 24 26 514

м. Львів, вул. Тернопільська, 21а, кв.80

Адреса електронної пошти: natalenka@gmail.com

Платник єдиного податку.

 

_______________________ Місюк Н.В.

 

ЗАМОВНИК

 

Фізична особа _________________________ _____________________________________ _____________________________________ (прізвище ім'я по-батькові)

 

Адреса проживання: _____________________________________

 

Паспорт серія___________ номер ____________, виданий _________________________________________

 

Ідентифікаційний код ___________ ID ____________________________________ ____________________

 

(_________________) (підпис)

 

(ПІБ)

bottom of page